AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, Jardineria Espiga Verda S.L. vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives al tractament de dades que duu a terme i als drets que assisteixen a les persones interessades per que puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Jardineria Espiga Verda S.L. acompleix la legislació respecte a la protecció de dades personals i adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, i també allò que hom disposa a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (Llei 34/2002 d’11 de juliol).

El responsable de les activitats de tractament es compromete a acomplir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del deure de desar-les i adoptarà totes les mesures de caire tècnic i organitzatiu per tal de garantitzar la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat donat l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades desades i els riscos a que estiguin exposats. Tot això de conformitat amb allò que estableix la llei vigent.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

L’informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a traves dels diferents formularis d’entrada disposats a aquest efecte a la web www.espigaverda.com o en qualsevol altre canal, seran incorporats en una activitat de tractament responsabilitat de Montserrat Morera Casas (d’ara en endavant el responsable de les activitats de tractament) amb la finalitat d’informar, i promocionar els serveis que s’ofereixen, y gestionen correctament la relació amb els clients i col·laboradors.

DRET D’ACCÈS:

El accès a la pàgina web www.espigaverda.com i a l’informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal.
Igualment, els usuaris del lloc web, en facilitar voluntàriament les seves dades de caràcter personal a través del formulari d’entrada disposats al web a aquest efecte, autoritza de forma expressa, que les seves dades puguin ser utilitzades en l’enviament de comunicacions comercials i ofertes publicitàries per correu electrònic, fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur.
L’interessat/da també té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seus i, si fos així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent: les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tractin i els destinataris o les categories de destinataris als que s’han comunicat o es comunicaran les dades; els terminis previstos de conservació de les dades personals; l’origen de les dades quan no s’han obtingut de l’interessat/da; l’existència de decisions automatitzades i les garanties adients que s’ofereixen en el cas de transferències internacionals de dades.
Jardineria Espiga Verda, S.L. no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconexions en el funcionament del sistema electrònic motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa; (ii) intromissions ilegítimes mitjançant l’ús de programes malignes, com virus informàtics o qualsevol altre, (iii) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per la utilització de versions desactualitzades del mateix.

DRET A LA RECTIFICACIÓ:

La informació facilitada per la web és la vigent en la data de la darrera actualització i Jardineria Espiga Verda, S.L. es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment.
L’interessat/da té el dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin aquelles que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració adicional.
El responsable ha de comunicar la rectificació a cada un dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades tret que això resulti impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat/da ho sol·licita, el responsable ha d’identificar als destinataris.

DRET DE SUPRESSIÓ (O “DRET A L’OBLIT”):

El RGPD incorpora el dret a l’oblit, com un dret vinculant de supressió de les dades. L’interessat/da té el dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per la qual es van recollir; quan es revoca el consentiment en la qual es basava el tractament; quan l’interessat/da s’oposa al tractament quan les dades s’han tractat ilícitament; quan les dades s’han de suprimir per tal d’acomplir una obligació legal, com també, quan les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat/da ho sol·licita el responsable ha d’identificar als destinataris.

DRET D’OPOSICIÓ:

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries. En cas de no ser facilitades, el Responsable de les activitats de tractament no garantitza que els serveis prestats s’ajustin completament a les necessitats. Igualment l’interessat/da té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan: el tractament es basa en un interès públic o l’exercici de poders públics conferits al/s responsable/s, o en l’interés legítim perseguit pel tractament o per un tercer; quan el responsable del tractament ha de deixar de tractar-los; quan el tractament té per objecte el màrqueting directe; i també quan el tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
El consentiment s’entendrà prestat sempre i quan no es comuniqui expressament la revocació d’algun dels tractaments indicats anteriorment. A aquest efecte, els usuaris podran donar-se de baixa de qualsevol dels serveis contractats, dirigint-se a Jardineria Espiga Verda, S.L. Els usuaris del lloc web seran els únics responsables de la veracitat i exactitud de les respectives dades aportades, actuant el Responsable de les activitats de tractament de bona fe, únicament com a prestador del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hagi consentiment el Responsable de les activitats de tractament es reserva el dret a la destrucció immediata de les dades esmentades per tal de protegir el dret del titular o titulars de les mateixes.

DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT:

El lloc web www.espigaverda.com utilitza “cookies”. Tanmateix, si es produeix qualsevol canvi en la política de privacitat, serà advertit immediatament a través d’aquest lloc web, incloent l’oportuna rectificació en aquest apartat. El lloc web disposa de mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.
La persona interessada té el dret que es marquin les dades de caràcter personal amb cura amb la finalitat de limitar el tractament en un futur.
El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que resulti impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat/da ho sol·licita, el responsable ha d’identificar-ne els destinataris.

DRET A LA PORTABILITAT DE DADES:

L’interessat/da té dret ha rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a trasmitir-les a un altre responsable. D’altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenti en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.
Els usuaris del lloc web podran, en qualsevol moment, exercir els seus drets d’accès, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició en els termes establerts a la legislació vigent, dirigint-se a Jardineria Espiga Verda S.L. CIF: B17797945 Ctra. C-17, Km. 92,8 Ripoll-17500 (GIRONA), al telf. 972701504 o bé mitjançant correu electrònic a info(at)espigaverda.com